Warunki rejestracji i uczestnictwa 2019

Artykuł 1 – Definicje

Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI lub ZHI lub Organizator reprezentuje interesy profesjonalnej dystrybucji w branży opisanej w nazwie Związku i został stworzony na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedziba Związku znajduje się: Pl. Defilad 1, pok. 2322 Skr. Poczt. 55 00-901 Warszawa;

3. Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego lub Konwencja 2019 lub Konwencja – wydarzenie zwane 3.Konwencją Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego, organizowane w dniach 26 marca 2019 przez ZHI;
Warunki rejestracji i uczestnictwa lub Warunki – poniżej opisane warunki regulujące proces rejestracji, zapłaty i uczestnictwa w Konwencji 2019;
Uczestnik – każda osoba fizyczna lub prawna, biorąca w jakikolwiek sposób udział w Konwencji 2019;

Artykuł 2 – Rejestracja i opłaty za uczestnictwo

1.  Uczestnicy, którzy zamierzają wziąć udział w Konwencji 2019, winni dokonać rejestracji i opłacić ją bezzwłocznie;
2.  Rejestracja może być dokonana wyłącznie online na stronie Konwencji 2019 (zhi.org.pl);
3.  Jedna rejestracja może dotyczyć tylko jednego Uczestnika;
4.  Noclegi będą dostępne w Hotel Double Tree by Hilton w Warszawie, gdzie odbędzie się Konwencja 2019, na warunkach uzgodnionych przez Organizatora;
5.  Jedyną możliwością rezerwacji noclegów jest dokonanie jej w systemie hotelu Double Tree by Hilton;
6.  Organizator nie gwarantuje noclegów osobom rejestrującym się w ostatnich tygodniach przed Konwencją;
7.  ZHI nie przekaże stronom trzecim jakichkolwiek danych dotyczących Uczestników uzyskanych w czasie procesu rejestracji, z wyjątkiem listy Uczestników nie zawierającej danych teleadresowych;
8.  Każdą rejestrację na Konwencję 2019 należy opłacić, chyba że między Uczestnikiem a ZHI zawarto specjalne porozumienie; koszty uczestnictwa w Konwencji 2019 są wymienione i opisane w zakładce „Koszty”. Zapłata kosztów winna nastąpić przelewem na konto ZHI w ciągu 5 dni od daty rejestracji; faktura zostanie wystawiona na podstawie „danych do faktury” umieszczonych przez Uczestnika w arkuszu rejestracyjnym;
9.  Na życzenie wyrażone w arkuszu rejestracyjnym, Organizator wyśle mailowo fakturę proforma zawierająca kwotę wynikających z wybranych w czasie rejestracji opcji;
10. Po otrzymaniu zapłaty ZHI prześle Uczestnikowi potwierdzenie, które będzie zarazem dokumentem uprawniającym do wstępu na wybrane części Konwencji 2019; potwierdzenie zostanie przesłane drogą mailową, na adres elektroniczny wskazany w formularzu rejestracyjnym;
11. Brak zapłaty w wysokości wynikającej z wybranych opcji i w opisanym wyżej terminie może skutkować anulowaniem rejestracji, a w konsekwencji brakiem możliwości udziału w Konwencji 2019;

Artykuł 3 – Uczestnicy

1.  Liczba Uczestników mogących wziąć udział w Konwencji 2019 jest ograniczona; o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność rejestracji i w razie przekroczenia maksymalnej liczby uczestników Organizator ma prawo odmówić przyjęcia rejestracji; ponadto, Organizator rezerwuje sobie również prawo odmowy przyjęcia rejestracji z ważnych dla niego powodów;
2.  Organizator nie może zagwarantować minimalnej ilości uczestników Konwencji 2019;
3.  Organizator rezerwuje sobie prawo do zmian w programie, jak i osób mających wystąpić w czasie Konwencji 2019, mogących wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych;

Artykuł 4 – Odpowiedzialność ZHI

1.  ZHI w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z faktu dokonania rejestracji;
2.  ZHI nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody związane z uczestnictwem lub w inny sposób związane z Konwencją 2019, a nie spowodowane przez Organizatora;
3.  W żadnym przypadku ZHI nie będzie odpowiedzialny za szkody wynikłe z siły wyższej (force majeure); poprzez siłę wyższą należy rozumieć wszelkie wydarzenia i okoliczności pozostające poza możliwą kontrolą ZHI, przewidywalne lub nie w czasie procesu rejestracji, które spowodowałyby niemożność wywiązania się przez ZHI z podjętych zobowiązań; takimi okolicznościami mogą być: wojna, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajki czy epidemie; lista ta nie jest zamknięta i mogą pojawić się inne okoliczności.

Artykuł 5 – Ochrona danych osobowych

1.  Rejestrując się na Konwencję 2019, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie uczestników Konwencji 2019 oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia potwierdzenie rejestracji przez ZHI. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych i teleadresowych;
2.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3.  Uczestnicy Konwencji 2019 mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia;
4.  Usunięcie danych będzie jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa; w tym przypadku opłata będzie mogła być zwrócona wyłącznie jeśli rezygnacja nastąpi w ciągu 3 tygodni od daty rejestracji, ale nie później niż 11 marca 2019 roku;

Artykuł 6 – Postanowienia końcowe

1.  Jedyną stroną uprawnioną do interpretacji niniejszych „Warunków” jest Organizator;
2.  Potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi „Warunkami” dokonane przed rozpoczęciem rejestracji jest zarazem wyrazem ich akceptacji.